Statut Fundacji Kulturotwórczej Grupa W Działaniu

 

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kulturotwórcza “Grupa W Działaniu” ustanowiona w dniu 15.12.2016 roku przez: Martynę Cziszewską, Darię Szarejko i Pawła Worobieja zwanymi dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusza Aleksandrę Tefelską, prowadzącą Kancelarię Notarialną przy Alejach Jerozolimskich nr 53 lokal 1A w Warszawie, za numerem 6038/2016 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

 

2. Fundacja może używać skróconej nazwy: Fundacja Grupa W Działaniu oraz nazw tłumaczonych na inne języki.

 

§ 2

 

Fundacja posiada osobowość prawną

 

§3

 

1. Siedzibą Fundacji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, zgodnie z obowiązującym prawem.

4. W celu realizacji swych statutowych celów i zadań Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie w kraju za granicą, a także przystępować do przedsiębiorców, organizacji i fundacji w kraju i za granicą.

5. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

6. Fundacja może posługiwać się prawnie zastrzeżonym znakiem graficznym oraz używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji

 

 

 

Rozdział II

 

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

 

§4

 

Celem Fundacji jest:

1. Popularyzacja, upowszechnianie oraz promocja sztuki, w tym również sztuki niszowej, awangardowej, niekomercyjnej.

2. Organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw: kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i społecznych.

3. Stworzenie szans dla wszechstronnego rozwoju twórców.

4. Stworzenie możliwości prezentacji twórczości, w szczególności wspieranie młodych i zdolnych twórców.

5. Promowanie polskiej sztuki oraz jej twórców w Polsce i za granicą, zwłaszcza w krajach Unii Europejskiej.

6. Rozwijanie i promowanie idei edukacji twórczej oraz twórczości.

7. Organizowanie i wspieranie działań na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej, zwłaszcza terenów zieleni.

8. Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych.

9. Podnoszenie jakości życia w miastach.

 

§5

 

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a. Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i innych przedsięwzięć, które sięgają do dóbr kulturowych, społecznych, a także szeroko pojętej integracji.

b. Inicjowanie przedsięwzięć i działań mających na celu popularyzację kultury i sztuki, a także jej twórców.

c. Organizowanie i wspieranie różnych form kształcenia oraz krajowych i międzynarodowych warsztatów, szkoleń, spotkań i konferencji dotyczących celów fundacji.

d. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej.

e. Rozprowadzanie artykułów wykonanych przez podopiecznych, specjalistów i innych.

f. Działalność wydawnicza również za pomocą mediów elektronicznych.

g. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, przyrodniczych i artystycznych.

h. Działalność wspomagająca edukację artystyczną i literacką działalność twórczą oraz pozaszkolne formy edukacji artystycznej.

i. Współpracę z wybitnymi autorytetami nauki, kultury, sztuki, polityki i życia gospodarczego, a także współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, ośrodkami naukowymi, uczelniami i mediami.

j. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

k. Organizowanie, finansowanie lub współfinansowanie konferencji, spotkań, wykładów, seminariów, konkursów, wystaw, pokazów i koncertów oraz wspieranie działalności kulturalnej i artystycznej, a także przyznawanie nagród i fundowanie stypendiów.

l. Tworzenie, w tym również we współpracy z innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, promowanie i realizację programów służących realizacji celów Fundacji.

m. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

n. Organizowanie otwartych pracowni artystycznych i multimedialnych, warsztatów i miejsc plenerowych.

o. Tworzenie i prowadzenie klubów artystycznych i dyskusyjnych, spotkań filmowych oraz koordynacja dyskusji panelowych z udziałem postaci kultury i sztuki.

p. Działalność promocyjna, edukacyjna, informacyjna i kulturalna przy wykorzystaniu Internetu oraz innych sieci multimedialnych związanych ze sztuką współczesną i szeroko rozumianą kulturą wizualną.

r. Tworzenie płaszczyzny międzynarodowej współpracy artystów, stymulowanie ich mobilności i otwartości na zagadnienia kulturowe i społeczne.

s. Wydawania publikacji związanych z upowszechnianiem dzieł sztuki współczesnej, książek, czasopism, płyt CD oraz DVD.

t. Gromadzenia i publikowania dokumentacji współczesnego życia artystycznego, oraz opracowywanie archiwum współczesnej kultury wizualnej.

 

2. Działalność statutowa będzie w całości finansowana przez Fundację.

 

 

 

Rozdział III

 

Majątek i dochody Fundacji

 

§6

 

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania

2. Źródłem finansowania Fundacji są:a) dochody z majątku Fundacji,

b) darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe uzyskane przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

c) dochody ze zbiórek, aukcji,

d) dotacje i subwencje osób prawnych,

e) odsetki bankowe.

3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

 

§7

 

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§8

 

Rachunkowość Fundacji będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§9

Za zobowiązania powstałe w trakcie działalności Fundacji odpowiada ona całym swoim majątkiem.

 

 

 

Rozdział IV

 

Władze Fundacji

 

§10

 

Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji

 

§11

 

1. Zarząd Fundacji kieruje Fundacją i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swe obowiązki ze starannością wymaganą w odpowiednich przepisach prawa, przy ścisłym przestrzeganiu postanowień statutu Fundacji, obowiązujących oraz uchwał.

2. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację w czynnościach sądowych i pozasądowych.

 

§12

1. Zarząd Fundacji może liczyć od 3-5 osób i składa się z Prezesa, Wiceprezesa oraz Członków Zarządu.

2. Wybrany przez fundatorów Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony i to on decyduje o naborach uzupełniających, zmianach i odwołaniach członków na podstawie większości głosów.

3. Pierwszy Zarząd Fundacji powoływany jest przez Fundatora.

4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są wszyscy członkowie Zarządu, każdy z członków Zarządu może samodzielnie reprezentować Fundację. Na podstawie odrębnej uchwały Zarząd Fundacji może udzielić pełnomocnictwa jednej osobie do składania oświadczeń w imieniu Fundacji.

5. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis jednego członka zarządu.

6. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, quorum niezbędne do ważności uchwał Zarządu to 3 członków Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu Fundacji może zostać zwołane przez każdego jej członka.

8. Członek Zarządu może otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu Fundacji. Członkowie Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

9. Członkowie Zarządu (w tym prezes i wiceprezes) mogą być zatrudniani w fundacji jako członkowie zarządu, prezes, wiceprezes ale też jako koordynatorzy projektów realizowanych przez fundację.

 

§13

 

1. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z chwilą:

a. odwołania przez Radę Fundacji,

b. śmierci,

c. złożenia rezygnacji,

d. upływu kadencji Zarządu.

 

 

 

Rozdział V

 

Zmiana Statutu

 

§14

 

1. Zmian w Statucie, w tym zmian w określaniu celów, środków i zasad działania Fundacji, dokonuje Zarząd Fundacji. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

2. Zmiany w statucie wymagają zatwierdzenia przez jednego z Fundatorów i mogą być dokonane z zachowaniem trybu określonego w ustawie o fundacjach.

 

 

Rozdział VI

 

Postanowienia końcowe

 

§15

 

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3. Uchwała o likwidacji Fundacji wymaga zgody Fundatora.

4. Majątek zlikwidowanej Fundacji przeznacza się na cele dobroczynne, zgodne z celami Fundacji na podstawie jednomyślnej uchwały likwidatorów Fundacji.

 

 

 

 

FUNDATORZY:

 

Martyna Cziszewska

Daria Szarejko

Paweł Worobiej